Big Scandinavian house with beautiful back yard (282 sq. m)