Architect John Wardle renovates his own house in Australia