Scullion Architects folds Portobello house extension around courtyard